Prezidium AWS kontakty

od 27.6.2020 do 26.6.2024

1. Prezidium je statutárním orgánem spolku. Tvoří jej sedm členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na období čtyř let.

2. Prezidium koordinuje, zajišťuje a rozhoduje o činnosti spolku mezi jednáními valné hromady.

3. Jednání prezídia svolává prezident, nebo jím pověřený člen prezídia. Jednání prezídia se mohou zúčastnit s hlasem poradním členové kontrolní komise.

4. Prezidium se schází dle potřeby, zpravidla 4x ročně. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

5. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, přičemž současně předkládá i návrh usnesení.

6. Prezidium plní tyto úkoly:

a) připravuje a svolává valnou hromadu,
b) zajišťuje řádnou činnost spolku v období mezi valnými hromadami,
c) schvaluje vnitřní předpisy spolku a jejich změny,
d) rozhoduje o hospodaření spolku,
e) schvaluje symboliku spolku,
f) volí ze svého středu prezidenta, dva viceprezidenty a hospodáře spolku a odvolává je,
g) uděluje čestná členství a titul čestný prezident, navrhuje a uděluje hodnosti členů AWS,
h) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy,
i) pravidelně informuje členskou základnu o činnosti spolku,
j) zpracovává návrh koncepce spolku,
k) zpracovává pravidla střelby AWS

l) zpracovává návrh plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění,

m) organizuje plnění plánu činnosti v příslušném roce a plní další úkoly, které pro něj vyplývají z usnesení valné hromady,

n) zajišťuje dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin,
o) vede evidenci členů spolku,
p) přijímá a projednává podněty členů spolku,
q) rozhoduje o přijímání nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
r) zřizuje pracovní a poradní skupiny,

s) navazuje a prohlubuje spolupráci se sportovně střeleckými organizacemi a sdruženími a ostatními organizacemi v ČR a zahraničí,

t) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
u) rozhoduje o provozování kanceláře spolku.

7. Prezidium rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů, pokud stanovy neurčují jinak.

8. Prezidium může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně emailem. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. K platnosti korespondenčního hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, odesláno z emailu člena prezidia na email prezidenta a obsahující plné znění návrhu rozhodnutí, ke kterému se vyjadřuje. Prezident oznámí členům prezidia písemně nebo emailem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů prezidia.

9. Osobní účast člena na zasedání prezidia lze nahradit jeho nepřetržitým audiovizuálním spojením s prezidiem - distančním připojením - po celou dobu zasedání prezidia. Hlasování a vyjádření člena s distančním připojením pak stvrzují v zápise dva členové prezidia jako ověřovatele zápisu. Počet členů realizujících distanční připojení v průběhu zasedání prezidia nesmí přesáhnout 2 z celkového počtu členů prezidia.