Viceprezident Joe Loco a hospodář

Viceprezidenti spolku jsou voleni prezidiem z členů prezidia. Jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím prezidia. Viceprezidenti jsou vázáni rozhodnutím prezidia a z jeho pověření zastupují spolku ve svěřených oblastech nebo věcech. Zastupují prezidenta, pokud on nemůže vykonávat svou funkci.

Hospodář není samostatnou funkcí v prezidiu; jde o člena prezidia, který v rámci činnosti v prezidiu vykonává činnosti spojené se správou majetku a financí.
Hospodář jako člen prezidia odpovídá za hospodaření spolku, vede účetnictví, odpovídá za pokladní hotovost, bankovní účty, členské známky a jiné ceniny. Přijímá vyúčtování poskytnutých finančních prostředků od odpovědných osob, kterým bylo hospodaření s těmito prostředky svěřeno formou dílčích rozpočtů.
Hospodář spolku předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření spolek. Dále je povinen průběžně informovat o důležitých skutečnostech týkajících se hospodaření spolku členy prezidia a kontrolní komise a na vyžádání jim poskytnout přehled příjmů a výdajů za požadované období. Hospodář předkládá valné hromadě ke schválení plán rozpočtu spolku schválený prezidiem. Hospodář vede případné daňové evidence a plní všechny daňové povinnosti za spolek.

Kontakty

AWS 482, SASS  100997

Tel.: +420 605 262 776

E-mail: joeloco@centrum.cz