Prezident Colbert

Colbert

Kontakty

AWS 400, SASS 87058 Life

E-mail: colbert@centrum.cz

 

1. Prezident je orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž prezidentem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku v definovaném rozsahu zmocnění.

2. Prezident je volen na dobu totožnou s délkou jeho funkčního období coby člena prezídia. Prezident se funkce ujímá v den volby.

3. Prezidentovi přísluší:

a) organizovat a řídit jednání a práci prezídia,
b) řídit běžnou činnost spolku,
c) předkládat valné hromadě zprávu o činnosti spolku.