Jak se stát členem AWS

Nový uchazeč o členství v AWS postupuje následovně:

- vyplní a odešle přihlášku prezidiu AWS (viz. úplně dole)

- prostuduje dokumenty uvedené v sekci ke stažení (viz níže)

- o členství rozhoduje prezidium nebo jeho pověřený člen, který odešle uchazeči emailem rozhodnutí prezidia,

- v případě kladného rozhodnutí také výzvu k úhradě členského příspěvku a registračního poplatku v celkové výši 1.000,- Kč a sdělí členské číslo AWS.

- Nový člen může celkovou částku uhradit buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u  Komerční banky, a.s., číslo: 19-1592430227/0100. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.

- Po úhradě se stává řádným členem AWS: je mu vydána průkazka a odznak AWS. To předává hospodář dle dohody.

 

Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady spolku a podílet se na jejím rozhodování,

b) svobodně vyjadřovat v orgánech spolku své názory, stanoviska k práci spolku a činnosti jednotlivých funkcionářů,

c) dostávat informace a vyžádaná vysvětlení týkající se činnosti spolku,
d) užívat rady a pomoci orgánů spolku pro výkon své funkce ve spolku,
e) volit a být volen do všech funkcí a orgánů spolku, kromě nezletilých členů spolku,
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
g) být přítomen na jednání prezídia, průběh jednání nesmí ale žádným způsobem narušovat,
h) podílet se na praktické činnosti spolku, zejména na akcích spolku.

Dokladem o řádném členství ve spolku je členský průkaz.

4. Dokladem o čestném členství je Listina o udělení čestného členství nebo o udělení titulu čestného prezidenta. Čestné členství nebo titul čestného prezidenta může odejmout orgán, který jej udělil.

Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy spolku,
c) řádně a včas platit členské příspěvky, a to do 30. dubna příslušného roku na účet AWS vedený u banky, který zveřejňuje prezídium na stránkách spolku, variabilní symbol - číslo člena AWS. Platit příspěvky ve výjimečných případech lze i v hotovosti za podmínky příplatku dle rozhodnutí prezídia.
d) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
e) podílet se dle svých možností na činnosti spolku,
f) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky,

g) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností orgánu spolku, který jej do funkce zvolil,

h) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Registrace nového člena