Jak se stát členem AWS

Podmínky vzniku členství:

- Nový žadatel o členství, který nebyl v minulosti nikdy členem AWS (Greenhorn):

o odešle prezídiu prostřednictvím webu aws-czech.cz přihlášku do AWS
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou AWS.
o Uhradí členský příspěvek na rok, ve kterém podal přihlášku.
o přijetí nového uchazeče za člena spolku rozhoduje prezidium nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 180 dnů od obdržení přihlášky. Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy prezidium nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena.

- Uchazeč o opětovné přijetí za člena AWS, kterému členství skončilo z důvodu neuhrazení členského příspěvku:

o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou.
o Uhradí členský příspěvek na aktuální rok.
o Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy splní předešlé dvě podmínky dle tohoto bodu.

Platební instrukce

Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady spolku a podílet se na jejím rozhodování,

b) svobodně vyjadřovat v orgánech spolku své názory, stanoviska k práci spolku a činnosti jednotlivých funkcionářů,

c) dostávat informace a vyžádaná vysvětlení týkající se činnosti spolku,
d) užívat rady a pomoci orgánů spolku pro výkon své funkce ve spolku,
e) volit a být volen do všech funkcí a orgánů spolku, kromě nezletilých členů spolku,
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
g) být přítomen na jednání prezídia, průběh jednání nesmí ale žádným způsobem narušovat,
h) podílet se na praktické činnosti spolku, zejména na akcích spolku.

Dokladem o řádném členství ve spolku je členský průkaz.

4. Dokladem o čestném členství je Listina o udělení čestného členství nebo o udělení titulu čestného prezidenta. Čestné členství nebo titul čestného prezidenta může odejmout orgán, který jej udělil.

Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) svou činností a svým jednáním hájit a prosazovat zájmy spolku,
c) řádně a včas platit členské příspěvky, a to do 30. dubna příslušného roku na účet AWS vedený u banky, který zveřejňuje prezídium na stránkách spolku, variabilní symbol - číslo člena AWS. Platit příspěvky ve výjimečných případech lze i v hotovosti za podmínky příplatku dle rozhodnutí prezídia.
d) respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
e) podílet se dle svých možností na činnosti spolku,
f) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky,

g) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností orgánu spolku, který jej do funkce zvolil,

h) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Registrace nového člena