Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2020

Řádný termín úhrady – od 1.1.2020 do 30.4.2020
Prodloužený náhradní termín - do 22.6.2020.


účet AWS vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 19-1592430227/0100. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS.


Stávající členové AWS, kteří uhradili příspěvky do 22.6.2020, tím potvrdili své členství v AWS na rok 2020. Členům, kteří neuhradili příspěvky do 22.6.2020, členství v AWS skončilo. Pro opětovné nabytí členství postupujte podle instrukcí níže.


NOVÍ A OPĚTOVNÍ ČLENOVÉ - PLATBY od 27.6.2020

1. Podmínky vzniku členství:

- Nový žadatel o členství, který nebyl v minulosti nikdy členem AWS (Greenhorn):
o odešle prezídiu prostřednictvím webu aws-czech.cz přihlášku do AWS
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou AWS – 600 Kč.
o Uhradí členský příspěvek na rok, ve kterém podal přihlášku – 400 Kč
o přijetí nového uchazeče za člena spolku rozhoduje prezidium nebo jím pověřená osoba, a to zpravidla do 180 dnů od obdržení přihlášky. Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy prezidium nebo jím pověřená osoba rozhodne o přijetí za člena.
o Po rozhodnutí se stává řádným členem AWS a jsou vydány průkazka a odznak AWS, které předává hospodář dle dohody.

- Uchazeč o opětovné přijetí za člena AWS, kterému členství skončilo z důvodu neuhrazení členského příspěvku:
o uhradí vstupní poplatek pro uchazeče o členství v AWS stanovený valnou hromadou – 600 Kč.
o Uhradí členský příspěvek na aktuální rok 400 Kč.
o Členství ve spolku pak vzniká dnem, kdy splní předešlé dvě podmínky dle tohoto bodu.

Přehled úhrad za jednotlivé roky:

2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019     2020
  104        91       61        94       85      106      115         93 (94-1)