Kontrolní komise AWS

od 27.6.2020 do 26.6.2024

1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem zodpovědným valné hromadě. Tvoří ji tři členové, kteří jsou voleni valnou hromadou na období čtyř let. Členem kontrolní komise nemůže být člen jiného voleného orgánu spolku. Ze svého středu volí předsedu, který řídí a svolává jednání komise.

2. Do působnosti komise patří:

a) ověřování podkladů o stavu členské základny a vedení seznamu členů,

b) nahlížení do účetních knih a ostatních evidencí a dokladů spolku a pobočných spolků a kontrola obsažených údajů,

c) kontrola hospodaření spolku,
d) vyžádání si potřebných vysvětlení,
e) kontrola plnění úkolů stanovených valnou hromadou,
f) projednávání stížností členů.

3. Kontrolní komise rozhoduje o svých usneseních nadpoloviční většinou hlasů svých členů.

4. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o zjištěných skutečnostech.