Valné hromady AWS

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) volí členy prezídia a odvolává je,
c) volí členy kontrolní komise a odvolává je,
d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok,
e) schvaluje pravidla střelby AWS,
f) schvaluje výši registračních a členských příspěvků,
g) schvaluje koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí prezídia,
i) rozhoduje o konečném zrušení členství ve spolku dle Čl. V. odst. 6
j) rozhoduje o přeměně spolku,
k) rozhoduje o fúzi spolku,
l) rozhoduje o rozdělení spolku,
m) rozhoduje o zániku spolku.

2. O rozhodnutích dle Čl. VII. odst. 1. písm. j) až m) rozhoduje za přítomnosti nadpoloviční většiny řádných členů, registrovaných ke dni konání valné hromady, a to alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných řádných členů.

3. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku nebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.

4. Valná hromada může na návrh kontrolní komise změnit nebo zrušit pravomocné rozhodnutí prezídia, kterým byly porušeny obecně závazné právní předpisy nebo stanovy spolku, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky.

5. Zasedání valné hromady je svoláváno prezídiem dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Prezidium svolá valnou hromadu do jednoho měsíce, pokud ho o to požádá písemně kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady uveřejňuje prezidium na webovských stránkách spolku – www.aws-czech.cz, a to nejpozději 30 dní před jeho konáním.

Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději 14 dní před konáním zasedání valné hromady uveřejňuje prezidium stejným způsobem návrhy materiálů, které mají být předmětem programu a schvalování.

6. Každému řádnému členu náleží jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny.

7. Záležitost, která nebyla zařazena v programu zasedání při svolání valné hromady v souladu s Čl. VII. odst. 5 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

8. V případě, že valná hromada není na svém zasedání schopna usnášet se, prezident nebo ten, kdo původní zasedání svolal, je pověřen svolat náhradní zasedání valné hromady ve lhůtě 1 hodiny od konstatování neusnášeníschopnosti valné hromady. Tato skutečnost musí být uvedena na pozvánce k zasedání valné hromady.

9. Na náhradním zasedání valné hromady se jedná pouze o záležitostech zařazených v programu jednání předchozího zasedání valné hromady, která byla prohlášena za neusnášeníschopnou. Náhradní zasedání valné hromady se koná za účasti libovolného počtu členů.

10. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje zápis člen spolku pověřený tímto valnou hromadou. Zápis ověřují svým podpisem dva členové přítomní na zasedání valné hromady.