Dodatečná lhůta k úhradě členských příspěvků AWS za rok 2021

Prezídium AWS stanovilo svým rozhodnutím per rollam ze dne 28.4.2021 v souladu s člnánkem V., bodem 6. stanov AWS dodatečnou lhůtu k úhradě členských příspěvků AWS pro rok 2021,

a to do 30.6.2021.

V případě meuhrazení členských příspěvků do tohoto data autmaticky členství v AWS zaniká.

Obnovení či znovunabytí člentví se řídí stanovami AWS.